Почетна Политика Српска црква и мапа Косовске Митровице у Бин Ладеновом компјутеру

Српска црква и мапа Косовске Митровице у Бин Ладеновом компјутеру

by pera

Уби­је­ни ли­дер те­ро­ри­стич­ке Ал Ка­и­де Оса­ма бин Ла­ден био је ве­о­ма за­ин­те­ре­со­ван за ју­жну срп­ску по­кра­ји­ну, по­ка­зу­ју до­ку­мен­та ко­ја су про­на­ђе­на у ње­го­вом лич­ном ком­пју­те­ру, а чи­је фај­ло­ве је об­ја­ви­ла аме­рич­ка Цен­трал­на оба­ве­штај­на аген­ци­ја (ЦИА).

Пре­гле­дом 470.000 фај­ло­ва обе­ло­да­ње­них 1. но­вем­бра ове го­ди­не на сај­ту ЦИА, „По­ли­ти­ка” је про­на­шла ма­пу Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це, као и фо­то­гра­фи­ју Хра­ма Све­тог Ди­ми­три­ја у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци. Про­на­шли смо и ба­нер на ко­јем пи­ше „Ко­со­во џи­хад – му­сли­ман­ско ис­тре­бље­ње ко­сов­ских хри­шћа­на”, као и ма­пу Ко­со­ва из до­ба Ото­ман­ског цар­ства на ко­ји­ма су при­ка­за­ни При­шти­на и Ву­чи­трн.

Пре­тра­гом ин­тер­не­та, утвр­ди­ли смо да је ма­па Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це и цр­ква у том гра­ду пр­во­бит­но об­ја­вље­на на сај­ту Би-Би-Си­ја у тек­сту под на­сло­вом „Ко­сов­ски Ср­би се су­о­ча­ва­ју са те­шким од­лу­ка­ма”.

ИЗВОР : ПОЛИТИКА